ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2018

พันธกิจ : ต้นทางของความสำเร็จของสมาคม

การกำหนดพันธกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารสมาคม พันธกิจ คือคำแถลงความมุ่งประสงค์ขององค์การ ซึ่งพันธกิจที่ดีควรชี้นำการกระทำขององค์การ ขยายความเป้าหมายโดยรวมทั้งหมด จัดเตรียมหนทางและชี้นำการตัดสินใจ พันธกิจเป็นการจัดเตรียม "ข่ายงานหรือบริบทภายในแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้  องค์ประกอบที่ควรมีในพันธกิจของสมาคม ประกอบด้วย - กลุ่มเป้าหมาย ที่สมาคมต้องการจะสร้างประโยชน์ให้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้สามารถกำหนดคุณค่าที่จะส่งมอบให้ตรงความต้องการ และวิธีการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายของสมาคมมักเป็นสมาชิก แต่ถ้าระบุกลุ่มเป้าหมายด้วยคำแสดงคุณลักษณะของสมาชิก จะทำให้สมาคมสามารถขยายฐานสมาชิกออกไปได้มากกว่า - คุณค่าที่ส่งมอบ เป็นการระบุว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดำเนินการของสมาคม คุณค่าที่ชัดเจน นอกจากทำให้สมาชิกหรือกลุ่มที่สมาคมคาดหมายว่าจะเป็นสมาชิก จะทราบว่าจะสามารถคาดหวังอะไรจากการเป็นสมาชิกของสมาคมได้บ้าง ทั้งยังเป็นโจทย์ตั้งต้นของสมาคมในการสร้างโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คุณค่าที่จะส่งมอบนั้นผลิออกมาเป็น