ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

ยามวิกฤต อย่าลืมทบทวนแหล่งรายได้ของสมาคมด้วย ว่ายังมีอยู่จริงหรือไม่

สมาคมต่างๆ เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไร นั่นหมายถึง กิจกรรมหลักของแต่ละสมาคม ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อหวังผลกำไร หรือความมั่งคั่ง แต่รายรับก็เป็นสิ่งสำคัญของแต่ละสมาคม แม้แต่สมาคม หรือมูลธินิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ก็ตาม 🔴  อย่าลืมว่า สมาคมเองก็มี Fixed Cost ของตัวเอง  🔴 ในเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากกระทบต่อการประกอบการของภาคธุรกิจ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่ New Normal แล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่องบประมาณด้านรายรับของแต่ละสมาคมด้วย ลองทบทวนแหล่งรายรับของสมาคมดูว่า ในรายรับแหล่งต่างๆ อาจได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างเช่น 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการในหลายๆธุรกิจต้องหยุดการดำเนินการ เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มการท่องเที่ยว ถ้าสมาชิกของสมาคมของคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ เป็นไปได้ว่า สมาชิกหลายรายอาจเลิกกิจการไป ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมสมาชิกของสมาคมที่จะลดลง 2. การสนับสนุน หลายสมาคมมีสื่อของตัวเอง เช่น วารสาร เวบไซต์ สำหรับสื่อสารถึงสมาชิก และในสื่อนี้ สมาคมสามารถแทรกข่าวสารที่เป็นโฆษณาไปด้วย เพื่อแลกกับการสนับสนุน ซึ่งรายได้ส่วนนี้ สำ
โพสต์ล่าสุด

5 ข้อคิดในการหาความช่วยเหลือในยามวิกฤติ

ธุรกิจในหลายๆอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้กันถ้วนหนเา เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือดังระงมไปทั่ว แค่ฟังเสียงขอความช่วยเหลือ ก็มึนตึ๊บแล้ว คนต้องการความช่วยเหลือ มีไม่จำกัด แต่คนช่วยเหลือ และแรงช่วยเหลือ กลับมีจำกัด ในที่นี้ จะขอเสนอความคิด ในการขอความช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น 1. รวมกลุ่มใผู้มีความเดือดร้อนคล้ายๆกัน จุดเริ่มต้นของการหาความช่วยเหลือ ควรจะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังเสียก่อน ถ้าคุณจะเดินดุ่ยไปตามหาความช่วยเหลือ ในยามที่ทุกคนต่างก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน มันคงจะยาก เพราะคิวก่อนหน้าคุณน่ะยาวมากแล้ว การรวมกลุ่มกัน นอกจากจะทำให้เสียงของคุณดังขึ้นแล้ว ยังทำให้คนช่วยรู้สึกอยากช่วยมากขึ้น เพราะหากแก้ปัญหานี้สำเร็จ จะมีผลกระทบกับคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่แค่คนคนหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณมุ่งจะไปหาความช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่คิดงานแบบมหภาค มากกว่าจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับทีละราย การรวมกลุ่มยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะถ้าการรวมกลุ่มของคุณมีการจัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย เช่นเป็นสมาคม เป็นมูลน

ประโยชน์ที่สมาชิกคาดหวังจากสมาคมการค้า

สมาคมการค้า เป็นองค์การไม่หวังผลกำไรประเภท Member-based มีสมาชิกเป็นฐานสำคัญของสมาคมการค้า หากสมาคมการค้าใดที่ถูกสมาชิกทอดทิ้ง สมาคมนั้นก็ไม่อาจอยู่รอดได้ ดังนั้น การดูแลสมาชิก จึงเป็นหน้าที่สำคัญของสมาคมการค้า โดยปกติ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมการค้า มักเป็นการส่งเสริมการประกอบการของสมาชิก ซึ่งสมาชิกก็คาดหวังที่จะได้รับบางสิ่งจากการเข้าร่วมกับสมาคมการค้า และต่อไปนี้ คือสิ่งที่สมาชิกคาดหวังที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมการค้า 1. เครือข่ายธุรกิจ เป็นประโยชน์พื้นฐานที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมักคาดหวังจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมจากสมาคมการค้า ซึ่งเครือข่ายนี้ อาจเป็นได้ทั้งในระดับผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบสำหรับกิจการ(Supplier)  หรือเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ หรือแม้แต่เครือข่ายของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันที่อาจพึ่งพาอาศัยกันได้ การตอบสนองความต้องการนี้ สมาคมการค้าอาจจัดกิจกรรมเช่น งานแสดงสินค้าของสมาชิก, การจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจภายนอกกับธุรกิจของสมาชิก หรือการจัดทำ Directory ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละราย เพื่อรับการติดต่อจากธุรกิจภายนอก เป็นต้น 2. การฝึ

เหตุผลที่ภาครัฐนิยมติดต่อกับสมาคมการค้า

จุดเริ่มต้นของสมาคมการค้าจำนวนมาก มักก่อตัวจากกการมีความสนใจหรือปัญหาร่วมกัน จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่าย หรือชมรมฯ และเมื่อผ่านการทำกิจกรรมติดต่อกับภาครัฐระยะหนึ่ง กลุ่มเครื่อข่ายนั้น มักได้รับคำแนะนำจากภาครัฐ ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ในด้านหนึ่งก็เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายนั้นมีตัวตนตามกฏหมายเป็นนิติบุคคลหนึ่งที่ภาครัฐจะติดต่อทำธุรกรรมได้เป็นกิจจะลักษณะ อย่างไรก็ตาม ยังมีเหตุผลอื่นอีก โดยเฉพาะสมาคมการค้าที่ผ่านการจัดตั้งระยะหนึ่ง มีกลไกการทำงานของตัวเองแล้ว และนี่คือเหตุผลที่ภาครัฐนิยมในการติดต่อกับสมาคมการค้า 👉 เป็นตัวแทนของหน่วยจ้างงานของประเทศ สมาคมการค้าเป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบการ ที่เป็นหน่วยย่อยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานทั่วไป จึงมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมธุรกิจ ให้มีการลงทุน ให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีงานทำ มีการใช้จ่าย ธุรกิจจึงจะดำเนินต่อไปได้อันเป็นที่มาของภาษีที่รัฐจัดเก็บ ภาครัฐจึงอาศัยสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ เป็นช่องทางหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของภาครัฐได้ 👉 เป็นคู่เจรจาที่น่าเชื่อถ

แนวทางในการพัฒนาสมาคมการค้า 4 - ทำงานเชิงรุก

3.ทำงานเชิงรุก สมาคมการค้าที่มุ่งมั่นในการพัฒนาจะมีการทำงานเชิงรุก ซึ่งทำให้มีส่วนในการกำหนดทิศทางและชี้นำอุตสาหกรรม แนวทางการทำงานเชิงรุกที่ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของสมาคมการค้ามีดังนี้ • สร้างความร่วมมือทุกระดับ ทั้งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน, ระหว่างอุตสาหกรรม, ระหว่างต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้นของประเทศ • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมเราให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ • มุ่งมั่นพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ, การบริหารและควบคุมการเงิน, การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นเป็นประจำทุกปี การเข้าร่วมประกวดนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานของสมาคมการค้าของคุณกับสมาคมการค้าอื่น เพื่อให้รู้ว่า สิ่งที่เราทำ เมื่อเทียบกับสมาคมการค้าอื่นแล้ว จัดว่าดีเพียงใด • เคลื่อนไหวร่วมกับหน่วยงานอื่นในประเด็นที่มีความห่วงใยร่วมกัน ในระบบนิเวศน์ของแต่ละอุตสาหกรรม จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ในบางครั้ง เ

แนวทางในการพัฒนาสมาคมการค้า 3 - สร้างความชอบธรรม

2.มีความชอบธรรม สมาคมการค้ามีสถานะเป็นตัวแทนของสมาขิก แต่การจะมีสถานะเป็นตัวแทนที่ขอบธรรมของอุตสาหกรรมนั้น จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของความครอบคลุมสมาชิกดังนี้ • มีสมาชิกครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์, บริการ, กระบวนการ ภายในอุตสาหกรรม • มีจำนวนมากเพียงพอ ทั้งในด้านจำนวนสมาชิก และปริมาณผลผลิตจากสมาชิก • ผู้เล่นรายใหญ่ของอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการบริหาร • ฐานสมาชิกกว้างขวาง ครอบคลุมสมาชิกทุกขนาดธุรกิจ • สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น

แนวทางในการพัฒนาสมาคมการค้า 2 - ประสิทธิภาพ

1.มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบสำคัญหลายด้านที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของสมาคมการค้า อาจจำแนกได้ดังนี้ • มีทรัพยากรเพียงพอ สมาคมการค้าแต่ละสมาคมจะมีพันธกิจของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ และแต่ละกิจกรรมมักจะต้องใช้เงินหรือทรัพยากรอื่นที่มีเงินเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน สมาคมการค้าจึงต้องมีเงินหรือทรัพยากรอื่นอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจกรรม หากไม่มีกิจกรรม สมาคมการค้านั้นจะค่อยๆลีบเรียวลง สมาชิกจะเริ่มทิ้งสมาคม และในที่สุดสมาคมการค้านั้นจะถึงจุดจบ จากเหตุผลข้างต้น แม้สมาคมการค้าจะได้ชื่อว่า เป็นองค์การไม่หวังผลกำไร แต่สมาคมการค้าก็ต้องสร้างกำไร อย่างไรก็ตาม ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า เป็นการสร้างกำไรเพื่อนำมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง มิใช่สร้างกำไรมาเพื่อแบ่งปันตอบแทนแก่กรรมการ หรือสมาชิก การ “ไม่หวังผลกำไร” เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงต์ขององค์การ แต่ไม่ใช่โมเดลธุรกิจ • มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รู้ทิศทางที่จะนำพาสมาคมการค้าและสมาชิกไป แล้วแปรมาเป็นยุทธศาสตร์การเดินสู่เป้าหมาย มีแผนที่เหมาะสม สามารถจัดลำดับความสำคัญก