ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

การสร้างสรรค์โครงการใหม่ของสมาคมการค้า

โครงการใหม่โครงการแรกที่ผมทำเมื่อครั้งที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา คือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา หรือ Nano MBA by TPA ตามแผนที่วางไว้ ในโครงการจะประกอบด้วย การสัมมนา, การรวมกลุ่มให้แน่นขึ้น และการเข้าสู่โอกาสธุรกิจใหม่ๆ เราจะก้าวข้ามเส้นแบ่งธุรกิจร้านขายยาออกไปข้างนอก เราทำได้จริงแค่สองอย่าง เรายังไม่สามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งนี้ได้ เรายังไม่สามารถจัดองค์การที่จะนำสมาชิกที่เกาะกลุ่มกันแล้ว จาก #NanoMBA รุ่น 1 ผ่านไป 6-7 ปี จึงจะสามารถทำโครงการใหม่ คือ #สมุนไพรในร้านขายยา ถ้ามองจากบริบทปัจจุบัน สู่อนาคต กิจกรรมใหม่ๆที่สร้างขึ้นนี้ ช้าเกินไป เมื่อคิดถึงว่า ทุกวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเร็วมาก วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจะสั้นลงเรื่อยๆ เพราะมีของใหม่ออกมาทดแทนเร็วขึ้น สองเดือนก่อน เรายังพูดออเจ้า นุ่งห่มสไบกันทั่วบ้านเมืองจากกระแส #บุพเพสันนิวาส แต่วันนี้ เหลือแค่โฆษณาไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่ยังออเจ้าอยู่ เช่นเดียวกัน กิจกรรมที่ทำมา ในที่สุดก็จะไม่ได้รับความนิยม หาก #สมาคม หรือ #สมาคมการค้า ไม่สามารถสร้างกิจกรรมใหม่ออกมาตอบสนองสังคมและสมาชิกได้ ตามแนวโน้มของสภาพแวดล้อมที

การ "ทำกำไร" ของสมาคม

ปัญหาใหญ่ในการบริหารสมาคมเรื่องหนึ่งก็คือ การหารายได้ รายได้เป็นข้อจำกัดสำคัญเรื่องหนึ่งในการลดความสามารถในการสร้างกิจกรรมออกมาเพื่อสมาชิก รายได้หลักของสมาคมส่วนใหญ่จะมาจากการค่าธรรมเนียมสมาชิก หากจะเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมนี้ สมาชิกต้องไม่พอใจ และอาจส่งผลถึงจำนวนสมาชิก ในทางปฏิบีติ สมาคมยังสามารถหารายได้เพิ่มจากช่องทางที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม (Non-dues)  ซึ่งจะเป็นการหารายได้เชิงพาณิชย์ คล้ายๆกับการประกอบธุรกิจ แต่เรามักติดบทนิยามของสมาคม และสมาคมการค้า ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ "มาตรา ๗๘ การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน และมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้" (ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์) "สมาคมการค้า” หมายความว่า สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้ แบ่งปันกัน (มาตรา 4 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า 2509) เรามักจะเข้าใจว่า กฏหมายห้าม ไม่ให้สมาคม "แสวงหากำไร" แต่ในควา