ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ภาครัฐนิยมติดต่อกับสมาคมการค้า


จุดเริ่มต้นของสมาคมการค้าจำนวนมาก มักก่อตัวจากกการมีความสนใจหรือปัญหาร่วมกัน จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่าย หรือชมรมฯ และเมื่อผ่านการทำกิจกรรมติดต่อกับภาครัฐระยะหนึ่ง กลุ่มเครื่อข่ายนั้น มักได้รับคำแนะนำจากภาครัฐ ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ในด้านหนึ่งก็เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายนั้นมีตัวตนตามกฏหมายเป็นนิติบุคคลหนึ่งที่ภาครัฐจะติดต่อทำธุรกรรมได้เป็นกิจจะลักษณะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีเหตุผลอื่นอีก โดยเฉพาะสมาคมการค้าที่ผ่านการจัดตั้งระยะหนึ่ง มีกลไกการทำงานของตัวเองแล้ว และนี่คือเหตุผลที่ภาครัฐนิยมในการติดต่อกับสมาคมการค้า

👉 เป็นตัวแทนของหน่วยจ้างงานของประเทศ
สมาคมการค้าเป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบการ ที่เป็นหน่วยย่อยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานทั่วไป จึงมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมธุรกิจ ให้มีการลงทุน ให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีงานทำ มีการใช้จ่าย ธุรกิจจึงจะดำเนินต่อไปได้อันเป็นที่มาของภาษีที่รัฐจัดเก็บ ภาครัฐจึงอาศัยสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ เป็นช่องทางหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของภาครัฐได้

👉 เป็นคู่เจรจาที่น่าเชื่อถือ
สมาคมการค้า เป็นตัวแทนสมาชิก มีเครือข่ายการสื่อสารที่ดีกับสมาชิก ยิ่งสมาคมการค้ามีความหนาแน่นของสมาชิกมากขึ้นเท่าใด จะยิ่งทำให้สมาคมการค้านั้นมีความเป็นตัวแทนสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น สมาคมการค้าจึงเป็นที่เชื่อถือในฐานะคู่เจรจาของภาครัฐ

👉 มีข้อมูลสนับสนุนการวางนโยบาย และทำให้นโยบายประสบความสำเร็จ
สมาคมการค้าอยู่ในศูนย์กลางของอุตสาหกรรม มีข้อมูลมากมายจากสมาชิก ซึ่งมักเป็นข้อมูลแบบที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น จึงเป็นสิ่งสนับสนุนในการสนับสนุนการวางนโยบายของภาครัฐ
แม้ว่าสมาคมการค้าจะมีข้อมูลระดับจุลภาคจากสมาชิกในอุตสาหกรรม แต่มุมมองของผู้บริหารสมาคมการค้ามักมีลักษณะมหภาค คือมองภาพกว้าง ซึ่งเป็นการมองในลักษณะเดียวกับภาครัฐ
นอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจธรรมชาติและความเป็นไปในอุตสาหกรรมที่สมาคมการค้านั้นอยู่ สมาคมการค้าจึงสามารถระบุผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ อันจะช่วยให้นโยบายของภาครัฐประสบผลสำเร็จได้

👉 เป็นสะพานเชื่อมถึงธุรกิจ
สมาคมการค้ามักมีองค์ความรู้ หรือเข้าถึงองค์ความรู้ของอุตสาหกรรม เป็นผู้นำทางความคิดของอุตสาหกรรม จึงเป็นสะพานที่ภาครัฐจะเชื่อมไปถึงหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมได้ง่าย

👉 เปิดกว้างในการร่วมงานกับผู้อื่น
สมาคมการค้ามักยินดีทำงานร่วมกับผู้อื่นในประเด็นที่สมาคมการค้านั้นให้ความสนใจ เพื่อลดพื้นที่การตัดสินใจฝ่ายเดียวของภาครัฐ ซึ่งในอีกด้านหนึ่งความเต็มใจร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ภาครัฐสามารถอาศัยสมาคมการค้าในการช่วยงานภาครัฐได้ในประเด็นที่สนใจร่วมกัน

👉 เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ
สมาคมการค้า เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารระหว่างรัฐและภาคธุรกิจที่สมาคมการค้านั้นเป็นตัวแทน โดยปกติแต่ละสมาคมการค้า มักมีช่องทาง และวิธีการสื่อสารที่มีผลต่อความคิดของสมาชิกอยู่แล้ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

6 แหล่งรายได้ของสมาคม

สมาคมการค้าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องขนาดงบประมาณที่จะใช้ในการผลักดันกิจกรรมของสมาคม ครั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากสมาชิก สมาขิกก็มักจะไม่ยินยอมให้เก็บเพิ่ม สมาคมการค้าจึงมักจะต้องใช้วิธีปรับลดกิจกรรมตามแผนงานลง ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับองค์การที่ไม่หวังผลกำไรอื่นประเภทที่เน้นบทบาทของสมาชิกด้วย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาดีๆ สมาชิกไม่ใช่แหล่งรายได้เดียวของสมาคมการค้า เมื่อจำแนกรายได้ของสมาคม จากเจ้าของเงิน เราสามารถแบ่งได้เป็น 1.สมาชิก :  สมาชิกเป็นแหล่งรายได้แรกๆที่สมาคมจะคิดถึง อย่างไรก็ตาม สมาคมสามารถได้รับรายได้จากสมาชิก ไม่เพียงแต่ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมเท่านั้น สมาคมยังสามารถสร้างสรรค์บริการอื่นที่ตรงใจสมาชิก เพื่อรับค่าบริการเป็นการตอบแทน เช่นการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก, การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่สมาชิก เป็นต้น 2.ภาครัฐ :  องค์การไม่หวังผลกำไร เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลงานภาคสังคมได้ทั่วถึง จึงเกิดการรวมตัวกันของชุมชนเข้ามาช่วยจัดการแทนภาครัฐ ดังนั้นภาครัฐจึงสนับสนุนงบประมาณและอื่นๆ เป็นการตอบแทนการทำหน้าที่แทนรัฐบาลขององค์การไม่แสวงหากำไร

แนวทางในการพัฒนาสมาคมการค้า 3 - สร้างความชอบธรรม

2.มีความชอบธรรม สมาคมการค้ามีสถานะเป็นตัวแทนของสมาขิก แต่การจะมีสถานะเป็นตัวแทนที่ขอบธรรมของอุตสาหกรรมนั้น จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของความครอบคลุมสมาชิกดังนี้ • มีสมาชิกครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์, บริการ, กระบวนการ ภายในอุตสาหกรรม • มีจำนวนมากเพียงพอ ทั้งในด้านจำนวนสมาชิก และปริมาณผลผลิตจากสมาชิก • ผู้เล่นรายใหญ่ของอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการบริหาร • ฐานสมาชิกกว้างขวาง ครอบคลุมสมาชิกทุกขนาดธุรกิจ • สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น

แนวทางในการพัฒนาสมาคมการค้า

สมาคมการค้า จัดเป็นองค์การที่ไม่หวังผลกำไร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบการของสมาชิก อย่างไรก็ตาม คุณค่าของสมาคมการค้า มิได้มีเพียงต่อผู้ประกอบการเท่านั้น สมาคมการค้ายังมีความรับผิดชอบต่อสังคม สมาคมการค้าจึงต้องจัดสมดุลระหว่างประโยชน์ของสมาชิกและสังคมส่วนรวมด้วย เพราะสังคมส่วนรวมก็คือลูกค้าของสมาชิก คือสภาพแวดล้อม หรือระบบนิเวศน์ของการประกอบการของสมาชิก แม้ว่าสมาชิกแต่ละรายอาจมิได้คำนึงถึง แต่สมาคมการค้าต้องคิดถึงผลกระทบเหล่านี้ด้วย กรรมการสมาคมการค้า จึงต้องมองภาพใหญ่กว่าสมาชิกแต่ละราย ต้องมองให้เห็นถึงระดับมหภาค นอกจากนี้ ภาครัฐนิยมขับเคลื่อนนโยบาย หรือโครงการบางอย่างผ่านสมาคมการค้า เพราะสมาคมการค้าเป็นการรวมตัว และเป็นตัวแทนของเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆครั้ง หลายๆโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องความไม่เข้มแข็งของสมาคมการค้านั้น ความเข้มแข็งของสมาคมการค้า สะท้อนออกมาในรูปของการจูงใจให้สมาชิกกระทำการบางอย่าง ที่สมาชิกไม่ยอมกระทำในสถานการณ์ปกติ หากสมาคมการค้าไม่เข้มแข็งเพียงพอ ก็ไม่สามารถชักจูงสมาชิกให้ทำเรื่องยากๆ การพัฒ